ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย หริือ Young People for Social-Democracy Movement, Thailand (YPD) แถลงการณ์ประณาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สืบเนื่องจากกรณี คสช. ในพื้นที่ อ.คลองหลวง และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีคำสั่งให้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับแกนนำ เครือข่าย People Go Network Forum ที่จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” จำนวน 8 คน ในข้อหาเป็นผู้กระทำความผิดทางกฎหมายในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า คสช.หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า คสช. ซึ่งถือเป็นความผิดตาม คำสั่งที่ 3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา หากยังไม่มาจะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 และหากยังไม่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งจะดำเนินการออกหมายจับทันที

ทางศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตยกล่าวถึง กรณีคำสั่งดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันเป็นการละเมิดสิทธิและลิดรอนเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ซึ่งกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” ที่จัดจะพบได้ว่า มีเจตนารมณ์ในการเดินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ” ซึ่งมีข้อเรียกร้อง 4 ประเด็นหลัก คือ 1.หลักประกันสุขภาพที่จะสามารถดูแลทุกคนในประเทศ 2.ความมั่นคงทางอาหารและการจัดสรรทรัพยากร 3.สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 4.รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยเฉพาะเรื่องหลักประกันสุขภาพ ที่มีคนได้รับประโยชน์ถึง 48.78 ล้านคน

ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) จึงมีความเห็นและข้อเรียกร้องดังนี้

1.ขอประณาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในพฤติกรรมอันเป็นเผด็จการใช้อำนาจคุกคามขัดขวางและแจ้งจับประชาชนที่ทำกิจกรรม We Walk เดินมิตรภาพ

2.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องหยุดคุกคามและดำเนินคดี การแจ้งความเอาผิด แกนนำ เครือข่าย people go network forum ที่จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” ทั้ง 8 คน โดยทันที ตาม คำสั่งคสช.ที่ 3/2558และ พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เพราะการกระทำดังกล่าวของเครือข่ายฯมิได้เป็นภัยต่อความมั่นคง หรือ ความสงบของชาติ แต่กลับเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ

3.ถึงเวลาแล้วที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องคืนอำนาจให้ประชาชน ผ่านการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการกำหนดอนาคตตัวเอง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 4 ประเด็นหลัก คือ 1หลักประกันสุขภาพ บัตรทองและรัฐสวัสดิการ 2) ความมั่นคงทางอาหารและการจัดสรรทรัพยากร 3) สิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 4) รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

4.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดย หยุดออกคำสั่ง หรือ ยกเลิกคำสั่งทั้งหมด และหยุดใช้อำนาจใดๆทันที โดยเฉพาะ ม.44 เพราะถือว่า “เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ”

5.ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) ขอร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจการเคลื่อนไหวของเครือข่าย people go network forum ที่จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” ในครั้งนี้ เพราะเป็นการเดินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ทางศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) จะยังคงติดตามให้กำลังใจและพร้อมร่วมเคลื่อนไหวสนับสนุนแนวทางของเครือข่าย เครือข่าย People Go Network Forum ที่จัดกิจกรรม “We Walk เดินมิตรภาพ” ในครั้งนี้ ได้เวลาที่ประชาชนต้องยุติกระบวนการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมออกแบบหรือกำหนดอนาคตตัวเอง แต่เป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่ไม่ได้มาจากประชาชน มาออกแบบควบคุม ทำลายหลักการ สูบกินทรัพยากรและผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อพวกพ้องตน เมื่อถึงคราวประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็น ก็ถูกจับกุม คุมขัง และแจ้งข้อกล่าวหา ดังนั้น ทางออกของปัญหานี้ คือ คืนอำนาจให้ประชาชน

YPD