นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความผิดหวังต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี ค.ศ.2018 องค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ โดยรายงานดังกล่าวได้กล่าวหาแบบเหมารวม ขาดพยานหลักฐาน และเต็มไปด้วยอคติทางการเมือง ปราศจากการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ ตลอดจนมองข้ามความพยายามของรัฐบาลไทย เช่น การปรับลดมาตรการและข้อจำกัดที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง หลังจากประเทศไทยต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองมาหลายปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยังได้ปรับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การใช้แนวทางที่เน้นด้านสุขภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างสำคัญของการดำเนินการของไทย ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่กลับไม่ปรากฏในรายงานของ HRW ประจำปีนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลไทยยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมไทยอย่างเข้มแข็งต่อไป และจะไม่ยอมรับผู้ที่อ้างตัวว่าทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนแต่มีวาระแอบแฝงแต่อย่างใด