บลจ.ธนชาต เปิดตัวกองทุน T-MultiIncome กองทุนรวมผสมเน้นโอกาสสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นลงทุนในหุ้นปันผล กองทุนอสังหาฯ หุ้นกู้คุณภาพดี และพันธบัตรรัฐบาล เปิดขายครั้งแรก 1-11 มีนาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 50,000 บาท

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัดเปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุน T-MultiIncome ใหม่เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ผู้จัดการกองทุนสามารถจัดการสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสมในตลาดแต่ละสภาวะ ทำให้การบริหารกองทุนนี้มีความยืดหยุ่น เหมาะกับตลาดการลงทุนในปัจจุบันที่มีความผันผวน ปรับเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว ดังนั้นการที่ลงทุนกระจุกตัวในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งจะทำให้ผลตอบแทนในบางช่วงขาดทุนค่อนข้างสูง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ายังมีนักลงทุนที่ไม่ชอบให้ผลตอบแทนระหว่างทางเหวี่ยงมากๆ ยิ่งเหวี่ยงขาลง ยิ่งยอมรับไม่ค่อยได้ เพราะฉะนั้นกองทุนนี้ก็จะตอบโจทย์นักลงทุนกลุ่มนี้ได้ดี เพราะมีการผสมผสานสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้ด้วยกัน

กองทุน T-MultiIncome จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างรายได้ อาทิ หุ้นปันผล กองทุนอสังหาฯ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละขณะได้ นับเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างหนึ่ง แม้จะลงทุนในกองทุนนี้เพียงกองทุนเดียวก็ตาม นอกจากนั้นกองทุนยังมีโอกาสได้รายรับจากหลากหลายทาง ทั้งจากเงินปันผลและดอกเบี้ยด้วย

จากสถิติที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า หุ้นไทยในแต่ละปีทำผลงานได้แตกต่างกัน มีทั้งปีที่ทำผลตอบแทนโดดเด่น และปีที่ติดลบค่อนข้างสูง แต่ในปีที่หุ้นไทยทำผลงานไม่ดี พบว่ากองทุนอสังหาฯ กลับทำผลงานได้ดีกว่ามาก ดังนั้นการผสมและปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่าง 2 สินทรัพย์นี้ มีโอกาสช่วยให้ผลตอบแทนระหว่างทางของกองทุนมีความสม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากนั้น การลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดี และพันธบัตรรัฐบาลก็มีโอกาสช่วยให้พอร์ตลงทุนมีรายรับจากดอกเบี้ยระหว่างลงทุนด้วยอีกทางหนึ่ง

สำหรับมุมมองทิศทางการลงทุนในปีนี้ เชื่อว่า แม้จะยังมีความผันผวน แต่ก็มาจากปัจจัยภายนอกมากกว่า เพราะปัจจัยในประเทศที่จะมากระทบกับการลงทุนน่าจะมีเพียงการเลือกตั้งเท่านั้น

“จากนี้ไป บลจ.ธนชาต ยังเชื่อว่าในปี 2562 ตลาดหุ้นไทยจะยังมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ทั้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่แม้จะมีทีท่าดูคลี่คลายลงบ้าง แต่ก็ยังคงมีความกังวลอยู่ ส่วนการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่มีทีท่าอ่อนลงแต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอยู่ดี แต่ทั้ง 2 เรื่องข้างต้น ก็มีแง่มุมที่บวกต่อการลงทุนอยู่ ถ้าสหรัฐฯ และจีนสามารถตกลงกันได้ และเฟดชะลอการขึ้นดอกเบี้ยจริงๆ

นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว คาดว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่จะเป็นผลลบต่อหุ้นไทยคงน้อยมาก เพราะปีที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิอยู่ที่ 287,459 ล้านบาท การจะสามารถเทขายเหมือนปีที่ผ่านมาคงทำได้ยาก ดังนั้น คาดว่าในปีนี้ตลาดหุ้นจะเทรดในกรอบ 1,550-1,760 และหากว่าเงินทุนไหลเข้ามาในระดับที่สูง และการเลือกตั้งของไทยเป็นไปอย่างราบรื่น ก็มีโอกาสจะเห็น 1,750 ในครึ่งปีแรกด้วยเช่นกัน”

สำหรับกลยุทธ์ลงทุนในระยะแรก จะเน้นหุ้นที่สามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดูจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ต้องอยู่ในระดับที่ดีประมาณ 1-3 ปีย้อนหลัง และวิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ ส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ จะเน้นหุ้นกู้คุณภาพดีอยู่ในระดับ investment grade ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจ มีสภาพคล่องสูง มีความมั่นคงเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมีฐานะการเงินดี สำหรับการลงทุนกองทุนอสังหาฯ จะพิจารณาลงทุนในกองทุนอสังหาฯ คุณภาพดีที่สามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งพิจารณาประวัติการจ่ายเงินปันผล 1-3 ปีย้อนหลัง รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเงินปันผล ประกอบกับทรัพย์สินของกองทุน ว่าอยู่ในทำเลที่ดี มีศักยภาพ และผู้บริหารทรัพย์สินมีความน่าเชื่อถือ

กองทุน T-MultiIncome เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นได้ สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว เนื่องจากผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนได้ใน 1 ปีแรก โดยมีนโยบายจ่ายคืนผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนในรูปแบบการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะจ่ายคืนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง เปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-11 มีนาคมนี้ ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 50,000 บาท ส่วนครั้งถัดไปขั้นต่ำ 1,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.thanachartfund.com

คำเตือน

* ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 1 ปีแรกได้ หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากได้

* ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

* ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

* การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

* กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศและป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน