พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ เรื่องการตรวจสอบข้อกฎหมาย ตามที่อ้างถึงหนังสือศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติที่ ศป.อพช. 001/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ได้ขอให้ตรวจสอบกรณี นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง โดยระบุคำว่า “พระพุทธเจ้า” อันอาจสื่อความหมายว่าเป็นการ นำเอาพุทธศาสนามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนั้น ไม่เป็นการขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ 2561 แต่อย่างใด