ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งพันเอก(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด และนางสาวกิริฎา เภาพิจิตร เป็นกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนกรรมการเดิม ที่ขอลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

พันเอก(พิเศษ) ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด อายุ 48 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายทหารประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรรมการมูลนิธิสถาบัน เพื่อพัฒนานวัตกรรม ที่ปรึกษา คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่ปรึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. อนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการนโยบายและผลกระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญมากมายทั้งในตำแหน่งที่ปรึกษา ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย กรรมการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการตรวจสอบ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เกิดเหตุการณ์ Tsunami กรรมการด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการ การยุติธรรมแห่งชาติ และกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก รีโมทเซนซิ่งและเอริทซายน์ มหาวิทยาลัย จอร์จ เมสัน เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วทบ. (โยธา) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 40 อีกทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรชั้นนำ อาทิ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร

นางสาวกิริฎา เภาพิจิตร อายุ 48 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก TDRI (Thailand Development Research Institute) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และคณะกรรมาธิการ วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญทั้งนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทย ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสภูมิภาคเอเชียตะวันออก ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์ประจำประเทศไทย ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย ที่ปรึกษา บริษัท บอสตันคอนเซ้าท์ติ้งกรุ๊ป (The Boston Consulting Group) และคณะกรรมาธิการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมจากหลายหลักสูตร อาทิ นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 12/2018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3/2017 สถาบันวิทยาการตลาดทุน อนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 6/2015 และผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)