นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายวชิระชัย คูนาวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ Business Ecosystem ซึ่งธนาคารจะให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อ ปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานของโครงการในพื้นที่ 20 จังหวัดนาร่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านตามพันธกิจธนาคาร ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ที่ทาการสภา SFI อาคาร 2 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด