ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง​ พล​ตำรวจ​เอก​ เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการ​ตำรวจ​แห่งชาติ​ (รอง​ผบ.ตร.)​ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ปีที่​ 78 โดยภายในงานมี​ พลตำรวจ​เอก​ ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ​ (ตร.),พล​ตำรวจ​โท​ ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการ​ตำรวจ​แห่งชาติ​ (ผช.ผบ.ตร.),พล​ตำรวจ​โท​ สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการ​ตำรวจ​สอบ​สวนกลาง​ (ผบช.ก.)​ ตลอดจนรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,ผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจในสังกัดฯร่วมงาน

โดยในช่วงเช้าพล.ต.ท.สุทินฯ พร้อม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง,ผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ได้ร่วมพิธีสักการะ ศาลพระภูมิ,พระนิรันตราย,พระนารายณ์,พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นได้พล.ต.ท.สุทินฯ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น​ และกองบังคับการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

โดยในปีนี้มีข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ​ ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจำนวน 62​ นาย จาก 6 ประเภท ประกอบไปด้วย ผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เกิดประโยชน์ต่อราชการ จำนวน​ 7 นาย 1.พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป.,2.พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รองผกก.2 บก.ป.,3.พ.ต.ท.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รองผกก.3 บก.ป.,4.พ.ต.ท.อนุชา ศรีสำโรง สว.กก.4 บก.ป.,5.พ.ต.ท.วิศิษฐ์ ศรียาภัย สว.กก.5 บก.ป.,6.พ.ต.ท.กันต์กวี อดุลยาศักดิ์ สว.กก.1 บก.ป.รรท.สว.กก.สนับสนุน บก.ป.,7.พ.ต.ต.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล สว.กก.3 บก.ปอท.

ประเภทป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นจำนวน​ 14 นาย ประกอบไปด้วย 1.ด.ต.ภูวศิษฐ์ จิรรัฐเดชาพงศ์ ผบ.หมู่กก.1​ บก.ป.,2.จ.ส.ต.เจษฏา คงใหม่ ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.,3.ด.ต.สรวิช สนธิเปล่งศรี ผบ.หมู่ส.ทล.1กก.1 บก.ทล.,4.ด.ต.ธวัชชัย ราชคม ผบ.หมู่ส.รฟ.นครสวรรค์ กก.2 บก.รฟ.,5.ด.ต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.,6.ด.ต.ธนกฤต นันทเผ่าพิมล ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม.,7.ด.ต.ณัฐสรรค์ เลิศประเสริฐ ผบ.หมู่กก.3บก.ปอศ.,8.ด.ต.พงศกร ชินบุตร ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ.,9.ด.ต.วิทธิกร มานะกิจ ผบ.หมู่ กก.1บก.ปปป.,10.จ.ส.ต.หญิง นฤมล บุตด้วง ผบ.หมู่ กก.6บก.ปปป.,11.ด.ต.เดชวิชญ์ ศรีละโคตร ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปคบ.,12.จ.ส.ต.นพดล ยอดวงศ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม.,13.จ.ส.ต.พันธวัฒน์ กัณหวงศ์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานฯบก.ปอท.,14.ส.ต.ท.กฤษณะ แสงบัวแก้ว ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท.

ประเภทสืบสวนดีเด่น จำนวน 10​ นาย ประกอบไปด้วย 1.ด.ต.สามารถ ลอสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป.,2.ด.ต.สมภพ ทองเชื้อ ผบ.หมู่ กก.1 บก.ป.,3.ด.ต.นิรุต วงศ์สมศักดิ์ ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.5บก.ทล.,4.ด.ต.นิรุธ อิ้มทับ ผบ.หมู่ ส.รฟ.อยุธยา กก.2 บก.รฟ.,5.ด.ต.สิรภพ ปัญญาแก้ว ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส.,6.ด.ต.ณัฎฐ์เดช นามแก้ว ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม. 7.ด.ต.อดิกันต์ เปรมสุข ผบ.หมู่ กก.5 บก.ปอศ.,8.ด.ต.ทรงศักดิ์ อนุจันทร์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปปป.,9.ด.ต.กิตต์ธเนศ เอกศิริภินันท์ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปคม.,10.ส.ต.อ.ภาณุพงศ์ วิมุติกุล ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปอท.

ประเภทป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด่นจำนวน 6 นาย ประกอบไปด้วย 1.ด.ต.สนทยา บัวถนอม ผบ.หมู่ กก.3 บก.ป.,2.ด.ต.วิชญพงศ์ ชัยชนะพิทักษ์กุล ผบ.หมู่กก.4 บก.ป.,3.ด.ต.จิระ พลสง ผบ.หมู่ ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.,4.ด.ต.วัชระ เมืองประชา ผบ.หมู่ ส.รน.4 กก.7 บก.รน.,5.ด.ต.คมชาญ เหรียญทอง ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปทส.,6.จ.ส.ต.ฐิติพงษ์ สาริปา ผบ.หมู่ กก.6 บก.ปคม.

ประเภทอำนวยการดีเด่น จำนวน 16 นาย ประกอบไปด้วย 1.จ.ส.ต.หญิง ณิชการต์ อุไรวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ป.
2.ส.ต.อ.สุรพล สุดแดนไพร ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.,3.ด.ต.หญิง นงนุช ชูสังข์ ผบ.หมู่ กก.7 บก.ทล.,4.จ.ส.ต.หญิง จารุณี ทองตะกุก ผบ.หมู่กก.6 บก.รน.,5.ส.ต.อ.หญิง กฤตภัค วิชัยดิษฐ ผบ.หมู่ฝอ.บก.ปทส.,6.ด.ต.หญิง สุภาพร ทิพย์อุทัย ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปคม.,7.ด.ต.หญิง ธัญญภัสร์ นเรนทราช ผบ.หมู่กก.5 บก.ปปป.,8.ด.ต.หญิง วิจิตร มะลิสอน ผบ.หมู่ฝอ.บก.ปคม. 9.ด.ต.หญิง สุดารัตน์ มาแปะ ผบ.หมู่ฝอ.บก.ปอท.,10.ด.ต.หญิง สรียาวรรธ พุฒพันธุ์ผบ.หมู่บช.ก.,11.จ.ส.ต.สมชาย มาลา ผบ.หมู่ฝอ.1บก.อก.บช.ก.,12.ส.ต.ท.หญิง วรรณภัสสรณ์ ม่วงเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.บช.ก.,13.ส.ต.ท.หญิง พิทยรัตน์ จันตคาต ผบ.หมู่ฝอ.2 บก.อก.บช.ก.,14.ส.ต.ท.หญิง นาฎอนงค์ วงศ์เจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.
15.ส.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ จิตรโวทาน ผบ.หมู่ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.,16.ส.ต.ท.ประวิทย์ชัย ภาสงค์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์​ 904

ประเภท บริการประชาชนและมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 9 นาย ประกอบไปด้วย

1.ด.ต.ชาตรี สุทธิพณิชพงศ์ ผบ.หมู่ กก.5 บก.ป.,2.ด.ต.เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ผบ.หมู่ กก.2 บก.ป.,3.ด.ต.ชัยเวศ ทีบุญมา ผบ.หมู่ ส.ทล.3กก.6 บก.ทล.,4.ด.ต.จุฑาวัชร พลชินทรัพย์ ผบ.หมู่ ส.รน.2 กก.6บก.รน.,5.ด.ต.หญิง ธรกนก วัฒนะบุญมี ผบ.หมู่กก.2 บก.ปทส.,6.ส.ต.อ.หญิง นิตยา ทองธรรมชาติ ผบ.หมู่กก.1 บก.ปคม.,7.ด.ต.นิวัติ ทองสุข ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปปป.,8.ด.ต.สิทธิพงษ์ พรมมี ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปคบ.,9.ด.ต.หญิง ลดาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ผบ.หมู่ฝอ.บก.ปอท.