พรรคไทยรักษาชาติยื่นเสนอรายชื่อ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ กกต.

ช่วงเช้าวันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 08.50น. ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคได้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อยื่นรายชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค โดยก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารพรรคไทยรักษาชาติยืนยันว่าจะยื่นรายชื่อเพียงรายชื่อเดียว ท่ามกลางแพร่สะพัดว่ารายชื่อนายกฯ ที่ พรรค ทษช. จะเสนอนั้นเป็นบุคคลสำคัญนอกพรรค

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ในเวลา 09.00น. ร.ท.ปรีชาพล ได้เข้าลงละเบียนเพื่อรับบัตรผ่านเข้าติดต่อกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีสื่อมวลชนคอยติดตามทำข่าวและถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก จากนั้นในเวลา 09.10น. ทางผู้บริหารพรรคไทยรักษาชาติได้แสดงรายชื่อที่ยื่นต่อ กกต.ให้สื่อมวลชนได้ชม ปรากฎนาม “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”

ทั้งนี้ตามบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 88 ระบุว่า

ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคล ซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้นําความในมาตรา 89 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 89
การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา 88 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

(2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา 160 และไม่เคยทำหนังสือยินยอมตาม (1) ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น

การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น