นายนคร มาฉิม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก และอดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุเนื้อหาว่า วันครู ขอบูชาครูอาจารย์ที่ดี

วันนี้เป็นวันครู พวกเราขอร่วมกันรำลึกนึกถึง บุญคุณ ที่เหล่าครู อาจารย์ ได้พร่ำสอนวิชาการ ความรู้ ให้พวกเรา การให้ความรู้ ให้ปัญญา ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งปวง โดยเฉพาะ ครู อาจารย์ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรงต่อหลักการ รักและศรัทธาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ถือว่าเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี วีรชนประชาธิปไตยเช่น ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ จิตร ภูมิศักดิ์ ครูครอง จันดาวงศ์ วีรบุรุษสว่างแดนดิน ที่ถูก เผด็จการสฤษดิ์ สั่งประหารชีวิต ในยุคเผด็จการครองเมือง ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัฐ และอีกหลายร้อยหลายพันท่าน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่มีอุดมการณ์ ในระบอบประชาธิปไตย มีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ แม้จะแลกด้วยชีวิต เช่น ครูครอง ก่อนจะถูกประหารชีวิต ได้ลั่นวาจาว่า เผด็จการ จงพินาศ ประชาธิปไตย จงเจริญ

ในขณะเดียวกัน ก็ขอประณาม คนที่แม้จะมีความรู้มาก จบปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีตำแหน่งรับจ้างสอน มียศศักดิ์สูง บ้างคน เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ บางคนมีตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ บางคนมีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์พิเศษ แต่พวกเขาใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ที่ตนเองได้ร่ำเรียนมามากกว่าคนอื่น ไปรับใช้ พวกเผด็จการ ที่ปล้นอำนาจประชาชนไป ไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะปกครองเพราะในทางกฎหมาย พวกเขาคือโจรและ มหาโจร

คนพวกนี้ มีความรู้ความสามารถสูง แต่เมื่อไปรับใช้โจร ต่อให้เป็นรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี พวกเขาก็ไม่คู่ควรที่จะได้รับเกียรติเรียกว่า ครู เพราะพวกเขารับใช้โจรที่ปล้นอำนาจประชาชนไป กดขี่ข่มเหงคนไทยให้ทุกข์ยากลำบาก ไร้สิทธิ เสรีภาพ สร้างกฎหมาย กติกาของบ้านเมือง ให้วิปริตผิดเพี้ยน เพื่อระบอบเผด็จการ ใช้ความรู้ความสามารถทำลายประชาธิปไตยทำลายอำนาจของประชาชน เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
ขอกราบขอบคุณครูทุกท่าน ที่สั่งสอนศิษย์ ให้ความรู้ปัญญา ต่อศิษย์ ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ยอมสละชีวิตเพื่อหลักการที่ถูกต้อง
และหวังว่า หากพวกที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาการ ที่กำลังมีตำแหน่งใหญ่โตในรัฐบาลเผด็จการ กำลังเสวยสุขมียศฐานบรรดาศักดิ์ แต่รับใช้โจรเผด็จการกดขี่ข่มเหง ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ทำลายประชาธิปไตย อยู่ในปัจจุบันนี้ หากสำนึกได้ ก็ให้รีบถอนตัวจากการรับใช้เผด็จการเสีย แล้วหันกลับมารับใช้ประชาชน ฟื้นฟูประชาธิปไตย ท่านจะได้รับการยกย่อง และชื่นชมจากประชาชน ตายไป ลูกหลานจะได้ภูมิใจว่า บรรพบุรุษของตนเองเป็นผู้ร่วมสร้างประชาธิปไตย ไม่ใช่ให้อนุชนรุ่นหลังประณาม ว่าเป็น ลิ่วล้อเผด็จการทรราช

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้คุณครูทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข เป็นปูชนียบุคคลของบรรดาศิษย์ตลอดไป

นคร มาฉิม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร

16 มกราคม 2562 วันครู