ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่เป็นการสมควรให้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คลิกอ่านรายละเอียด..http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/002/T_0039.PDF