ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแคตตาล็อกรวบรวมที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1 ล้านบาท เฟสแรกจานวนกว่า 30,000 หน่วย ที่เข้าร่วม “โครงการ บ้านล้านหลัง” โดยสามารถค้นหาและเลือกชมทรัพย์ที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว เพียงคลิกหัวข้อหลักของสิ่งที่ต้องการค้นหา คือ ทรัพย์มือหนึ่ง ทรัพย์มือสอง ทรัพย์ใน กทม. และทรัพย์ต่างจังหวัด หรือ สามารถกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของทรัพย์ที่ต้องการค้นหาได้ง่าย ๆ เพียงระบุข้อมูลชื่อโครงการกลุ่มทรัพย์(มือหนึ่ง-มือสอง) จังหวัด เขต และประเภท(บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และห้องชุด) จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของทรัพย์ ที่ค้นหา อาทิ รหัสทรัพย์ รูปภาพ สถานที่ตั้ง แผนที่ ประเภท ราคาขาย จานวนยูนิต ชื่อเจ้าของโครงการ และรายละเอียดการติดต่อโครงการ เพื่อให้ประชาชนนาไปดูทรัพย์จริงและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในฝันที่ตรงกับความต้องการ โดยนารหัสทรัพย์ที่แสดงในเว็บไซต์ใช้ในการจองสิทธิ์วงเงินสินเชื่อของโครงการบ้านล้านหลังตามวัน/เวลาและสถานที่ที่ธนาคารกาหนดภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยให้สิทธิ์การจอง 1 เลขบัตรประจาตัวประชาชนต่อ 1 รายการทรัพย์ (รายการทรัพย์ 1 รายการ ให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ์) ผู้ได้รับสิทธิ์การจองลาดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ก่อน หลังจากนั้นจะได้รับข้อความ SMS หรือเอกสารยืนยันสิทธิ์การจองเพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคาขอกู้ภายในวัน/เวลาที่ธนาคารกาหนดต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์