เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ(ผบก.) ชั้นยศ พล.ต.อ.- พล.ต.ต. รวม 254 ราย ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดตามลิ้งนี้
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/297/T_0007.PDF