พ.อ.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ในฐานะคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงพื้นที่พบปะประชาชน กทม. ในงานไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ณ บริเวณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ คลองสาน กทม. โดยได้นำสาระของสัญญาประชาคม “4 เคารพ : 2 รับผิดชอบ” ร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ กทม.อย่างต่อเนื่อง ดึงพลังประชาชนย่านฝั่งธน นำหลักแนวคิดนี้สู่การดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคมที่ยั่งยืน และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึง

โดยต้องเข้าใจในการเคารพความแตกต่าง แตกต่างได้ทางความคิด แต่ต้องไม่แตกแยกและไม่ใช้ความรุนแรง, เคารพความเสมอภาค คำนึงถึงคุณค่าความเท่าเทียมกัน ซึ่งทุกคนมี 1 สิทธิ์อย่างเสมอภาคกัน, เคารพสิทธิ ต่อตนเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ภายใต้การเคารพกติกาหรือกฎหมาย ทั้งนี้ต้องยอมรับผลของการละเมิดกฎหมายที่ตามมา ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา จากการรับฟังและการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบในเขตพื้นที่ กทม. และปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งถือเป็นความเร่งด่วนของประชาชน ที่รัฐบาลใส่ใจในการแก้ปัญหามาโดยตลอด รวมถึงปัญหาอาชญากรรมในสังคม และการจัดระเบียบสังคมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดหลักประกันความมั่นคงในคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน