ที่สภานิติบัญญัตติแห่งชาติ (สนช.) มีการประชุมลงมติเพื่อเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดใหม่ 7 คน โดยผู้ที่ผ่านจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 5 คน หลังจากที่ประชุม สนช. ลงคะแนนลับ โดยมีคะแนนเสียงจากที่ประชุม สนช. เกินกึ่งหนึ่ง

1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา) และ

5.นายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา (มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา)

สำหรับ 2 บุคคลที่มาจากการสรรหา ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คือ

1.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

2.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด

สนช.