“พลากร สุวรรณรัฐ”องคมนตรี ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.เชียงราย

349

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จ.เชียงราย โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายทวีชัย โค้วตระกูล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย รรท.ผอ.โครงการชลประทานเชียงราย พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน“โครงการทำนบดินห้วยป่าดำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

สำหรับโครงการทำนบดินห้วยป่าดำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.64 ตามที่นายอินตา เมืองมูล ราษฎรบ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ อ.พาน ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ของต.แม่อ้อ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. มีลักษณะเป็นทำนบดิน ขนาดความสูง 11 เมตร ยาว 177 เมตร กว้าง 8 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 460 เมตร ไปยังหนองผา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ มีความจุประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่ราษฎรต.แม่อ้อ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ 22 หมู่บ้าน 282 ครัวเรือน ประชากร 739 ราย พื้นที่เกษตรกรรม 400 ไร่ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะมีการปล่อยพันธุ์ปลายี่สก 20,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อรักษาระบบนิเวศ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ ตามลำดับด้วย

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว