“ผบ.ตร.”มีคำสั่งตั้ง 273 นายพลสีกากีที่ผ่านมติ ก.ตร.ไปนั่งรักษาราชการ ดำรงตำแหน่ง เพื่อรอโปรดเกล้าฯ คำสั่งมีผล 30 ต.ค.นี้

254

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งตร.ที่ 596/2566 ลงวันที่ 27 ต.ค. เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 566/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และคำสั่งที่ 583/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมนั้น


เนื่องจาก ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 มีมติให้ความเห็นชอบการตัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระตับรองผู้บัญชาการและรองจเรตำรวจลงมาถึงระดับผู้บังคับการ วาระประจำปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 273 ราย รักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการและรองจเรตำรวจ ลงมาถึงระดับผู้บังคับการ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

คลิกอ่านที่นี่

https://me-qr.com/TQytPJks#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์