วันนี้ 27 ธ.ค. 2560 การรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 27 ศูนย์ มียอดสะสมระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 27 ธันวาคม 2560 มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี จำนวน 145,031 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 187 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพล จำนวน 175 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 134 คน มีประชาชนร่วมตอบคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวมจำนวน 1,016 คน

4+6 คำถาม นายก