วันที่ 23 ธันวาคม 2560 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิช ชี้แจงประเด็น ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.สิทธิบัตร จากกรณีที่สหรัฐฯ ถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีข้อสังเกตจากเว็บไซต์ประชาไทเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. สิทธิบัตร นั้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอชี้แจงว่า ร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขไม่ได้เพิ่มขั้นตอนให้การบังคับใช้สิทธิโดยรัฐทำได้ยากขึ้น เพียงแต่กำหนดกระบวนการต่างๆให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตร อยู่ระหว่างการยกร่างในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำลงเว็บไซต์เพื่อเปิดรับฟังความเห็นในเดือนมกราคม 2561 ทั้งนี้ หากพิจารณาร่างกฎหมายที่เผยแพร่แล้วยังมีความกังวลในส่วนใด สามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะตามช่องทางที่จัดเตรียมไว้ได้