ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับ 3 รางวัล จาก HR Excellence Awards Thailand 2022

179

จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ รางวัลระดับ Gold ประเภท Employer of the Year และ Excellence in Workplace Wellbeing รางวัลระดับ Silver ประเภท Excellence in Learning and Development

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และคณะผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 เวทีระดับสากล จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ธนาคารเข้าร่วมการประกวดร่วมกับองค์กรชั้นนำและได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Gold ประเภท Employer of the Year , รางวัลระดับ Gold ประเภท ด้านความเป็นเลิศด้านการดูแลพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing) และ รางวัลระดับ Silver ประเภทความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Excellence in Learning and Development)

“รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องตามเป้าหมายในการส่งเสริมให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย (Employer of Choice) ในปีนี้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ภายใต้ชื่อ “EPICC” ซึ่งมาจาก Enabling Talent, Passion, Integrity & Accountability, Collaboration และ Customer Centricity ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีในหลากหลายมิติให้กับพนักงานต่อไปตามค่านิยม Enabling Talent เพราะพนักงานทุกคน คือ คนสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ “ นางกนกไพ กล่าว