เมื่อที่ 25 มกราคม 2565 ภ.จว.สุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมารับชมการสาธิตการฝึก และสถานการณ์จำลองการติดตามจับกุมคนร้ายชิงทรัพย์ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ “ชุดขุนไกร” พร้อมขึ้นแท่นรับความเคารพและตรวจแถว กองเกียรติยศ ภ.จว.สุพรรณบุรี โดยมี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพาณิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราขการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการแสดงสาธิต

พล.ต.ท.ธนายุตม์ กล่าวว่า ได้กำชับให้ข้าราชตำรวจที่ร่วมสาทิตทุกนาย ให้นำยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกฝนไปใช้กับสถาณะการณ์จริง พร้อมให้หมั่นฝึกทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าร่วมกับชุดปฎิบัติ เพื่อป้องกันการศูนย์เสีย รวมถึงสามารถป้องกันเหตุ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ต่อไป

ขณะเดียวกันได้สั่งกำชับให้ปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล และวิสัยทัศน์ ผบ.ตร. “เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” วิสัยทัศน์ ตำรวจภูธรภาค 7 “ภักดีองค์ราชันมุ่งมั่นสร้างศรัทธา พัฒนาเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา” และวิสัยทัศน์ ทำงานเชิงรุก เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

พร้อมทั้งให้ทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ โดยการทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน ให้เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน,มวลชน,และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
รวมถึงยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และยกระดับการใช้ดุลพินิจในทำงาน และมีภาวะผู้นำ

ผบช.ภ.7 ยังกล่าวอีกว่า ได้ย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ

ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การกระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามมิให้เรียกรับผลประโยชน์ การจับกุมในลักษณะกลั่นแกล้ง มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิด หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัย คดีอาญาและปกครองอย่างถึงที่สุด”ผบช.ภ.7 กล่าว”