วันนี้ (21 ธ.ค. 2560) ณ ทำเนียบรัฐบาล กลุมสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุน เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

โดยที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับกลุมสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุนเพื่อแสดงความยินดีที่ไดพบกับกลุ่มสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ไดพบเมื่อปีที่แล้วระหว่างการติดตามคณะของนายทะดะชิ มะเอะดะ CEO ของ JBIC ที่ประเทศไทย
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า การพบปะครั้งนี้จะเปนประโยชนในการเสริมสรางเครือขายระหวางนักการเมืองญี่ปุนกับภาครัฐไทยมากขึ้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีหวังว่า การเยือนไทยในครั้งนี้จะทําใหกับกลุมสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุนให้ความสนใจตอไทย

ทั้งนี้ ไทยและญี่ปุนมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ในปนี้ครบ 130 ป การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวางกัน มีการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษดังกลาวมากมาย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน เพื่อกระชับความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทย การพัฒนา SMEs ระบบราง ความรวมมือดานดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เป็นต้น

อนึ่ง บริษัท JC Service มีความสนใจที่จะร่วมลงทุนในประเทศไทย ในด้านการนำไม้ยางพารามาแปรรูปให้เป็นพลังงานชีวมวล ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวย้ำว่า ไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรวมมือระดับทองถิ่นกับญี่ปุ่นอยางมาก เนื่องจากเห็นวา ความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุน ไมไดรวมศูนยที่เมืองหลวงอยางเดียว แตไดกระจายไปยังระหวางจังหวัดตางๆ มากขึ้น โดยแตละจังหวัดของญี่ปุนมี SMEs ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โดดเดน น่าสนใจ ทั้งในดานอุตสาหกรรม การแปรรูปสินคาเกษตร และผลิตภัณฑทองถิ่น ซึ่งในปัจจุบันท้องถิ่นไทยมีความร่วมมือกับท้องถิ่นญี่ปุ่นที่หลากหลาย รองนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะเห็นความรวมมือระหวางจังหวัดของญี่ปุ่นกับของไทยมากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน เสริมสรางความเขมแข็งรวมกัน