เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์” และพิธีลงนามสมาพันธ์พันธมิตรปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National AI Consortium)โดยมี

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมเป็นประธานเปิด  ภายหลังได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน ด้านการพัฒนากําลังคน การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ให้ดำเนิน “โครงการพัฒนานวัตกร-วิศวกร-นักวิจัย-วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์” หรือ  “สุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer)” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ซึ่งเป็นปีที่ 2 (Season 2) ต่อจากเมื่อปี 63 ที่มีผู้ผ่านการประเมินความสามารถหลังอบรม โดยได้กลุ่มที่ได้เหรียญทอง  8 คน กลุ่มได้เหรียญเงิน 19 คน และกลุ่มที่ได้เหรียญทองแดง 45 คน 

    

ซึ่งทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวมถึงสถาบันการศึกษาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสมาชิกสมาคมจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งเพื่อดำเนินพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทางกลุ่มผู้พัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ จัดตั้งภาคีปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Thai Artificial Intelligence Consortium) ตั้งแต่ปีที่แล้ว  โดยในปีนี้ ได้มีเป้าหมายเบื้องต้นให้มีพิธีลงนามสมาพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AI Thailand Consortium) ระหว่างองค์กรเริ่มต้น 5 องค์กรคือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA), สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทย (CITT) และ สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

โดยจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ให้มีส่วนร่วมกันพัฒนาและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในประเทศไทย ประกอบด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนาบุคลากร ด้านทรัพยากรการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ ด้านบริหารจัดการองค์ความรู้และความสามารถในการรวมระบบงานและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านต่างๆ ในหลายมิติ ทั้งในภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเครือข่าย

โดยเฉพาะการจัดทำแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National Artificial Intelligence Platform) ที่เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับใช้งานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนขึ้น ซึ่งนำมาสู่การสร้างอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย เครือข่ายภาคีนี้จะเป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน ความรู้ ทรัพยากร และการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน ด้วยระบบสังคมดิจิทัล (Digital Economy) บนฐานของโครงการที่มีคุณภาพระดับสากล และมีโอกาสขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่สามารถพัฒนาคนให้มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น.